engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Eierstruktur

Hallingdal Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av de seks Hallingdals kommunene, Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå samt Krødsherad kommune. Selskapet har hovedkontor i Kleivi i Ål kommune.

 

Deltakernes eierandel reguleres for 4 år av gangen i henhold til innbyggertallet i den enkelte kommune 1. januar påfølgende årsskifte etter kommunevalg.

 

Representantskapet er øverste organ i selskapet.

Representantskapet har 14 medlemmer, slik at hver av deltakerkommunene velger 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Normalt er ordførerne medlemmer.

Hver enkelt deltaker velger sine medlemmer til representantskapet for kommunevalgperioden. Funksjonstiden starter 1. desember det året medlemmene er valgt. Kommuneloven §§ 14,15 og 16 gjelder for deltakerenes valg av sine medlemmer.

Representantskapet velger selv leder og nestleder for 2 år av gangen.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine medlemmer til representantskapet.

Styremedlemmer og varamedlemmer, styrets leder og nestleder blir valgt av representantskapet for 2 år av gangen. Før valget skal deltakerne komme med fremlegg til representanter til styret. Representantskapet har instruksjonsrett og kan overprøve vedtak fattet av styret.