engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Om Hallingdal Renovasjon

Hallingdal Renovasjon IKS (HR) ble etablert i 1980 som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27. Samarbeidet ble omdannet til interkommunalt selskap (IKS) i 2003 som følge av endringer i lovgivningen om kommunale samarbeid og ny lov om interkommunale selskaper. I tillegg til kommunene i Hallingdal; Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå, var også Krødsherad kommune med i selskapet i en periode frem til 2003 og ble med igjen fra 2012.

Hovedanlegget vårt med avfallsforbrenningsanlegg ligger i Kleivi næringspark, på kommunegrensen mellom Ål og Hol. Her har vi også selskapets administrasjon, sorteringsanlegg og mottak for ee-avfall og farlig avfall. I tillegg har selskapet deponi for inert avfall på Breie i Kleivi, slammottak på Hagaskogen (Torpo) og lokale avfallsmottak i hver kommune.

 

Selskapet sitt formål (§3 i selskapsavtalen):

Hallingdal Renovasjon IKS skal ha som formål å drive innsamling og håndtering av husstandsavfall, næringsavfall og slam med grunnlag i selvkostprinsippet. Selskapet skal også drive produksjon og salg av energi basert på forbrenning av avfall og andre fornybare ressurser. Selskapet skal være en pådriver for ei positiv miljørettet utvikling innenfor forretningsområdet, og bidra aktivt til utvikling av Hallingdal som en ”Grønn Region”.

 

Hovedoppgavene til selskapet (§4 i selskapsavtalen):

Selskapet skal tilby og være det beste anlegget for sluttbehandling av avfall fra Hallingdal, Krødsherad og nærliggende områder. Selskapet skal også kunne opprette og drive aksjeselskap innen forretningsområdet, etter vedtak i Representantskapet. Representantskapet skal være/ velge representant(er) til generalforsamlingen. Selskapet kan være eierkommunene sin utøvende kontrollmyndighet for næringsavfall.

 

Dagens eiere (2021) (§6 i selskapsavtalen):

Kommune Innbyggere Andel %
Hol 4441 19,61
Ål 4674 20,64
Hemsedal 2486 10,98
Gol 4608 20,35
Nes 3273 14,45
Flå 1050 4,64
Krødsherad 2112 9,33
SUM 22644 100

 Andelen per eier blir endret etter innbyggertallet i kommunene ved første årsskifte etter kommunevalg.

 

Avfallsforbrenningsanlegget ble startet opp i 1984. Hovedoppgaven til HR er å samle inn og behandle avfallet fra regionen. Ved hovedanlegget i Kleivi næringspark sorterer vi ut alt avfall som kan materialgjenvinnes, og sammen med avfallet som abonnentene selv har kildesortert blir dette sendt til materialgjenvinning. Det avfallet som er igjen etter at de gjenvinnbare fraksjonene er sortert ut går til forbrenning, og blir dermed energigjenvunnet. Energien leverer HR som fjernvarme til bedriftene i Kleivi Næringspark, enten til oppvarming eller som prosessvarme.

HR har også hovedmottak for farlig avfall i Kleivi, og selskapet bruker mye ressurser på å ta imot mange typer farlig avfall, registrere det og pakke det for videreforsendelse. Alt farlig avfall blir nøye tatt hånd om slik at det ikke skal kunne gjøre skade på hverken miljø, dyr eller folk.

 

I 2023 er vi omtrent 70 ansatte fordelt på fire driftsavdelinger: 

Transport, Forbrenning, Uteavdeling og Gjenvinningsavdeling. I tillegg til administrasjonen.

 

HR har gjennom felles avfallsforskrift delegert myndighet fra kommunene for innsamling og håndtering av husholdningsavfall. Hver enkelt kommune fastsetter sine renovasjonsgebyr, har oversikten over abonnenter og krever inn gebyr fra disse. Det er tvungen renovasjon for alle husstander og hytter/ fritidsboliger i alle kommunene. 

Vi har i 2022 omtrent 11 000 abonnenter som er fastboende og rundt 25 000 abonnenter som er hytte/fritidsboliger. 
Til sammenligning var antallet abonnenter i 2012 omtrent 10 500 fastboende og 19 000 hytte/fritidsboliger.