engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Hva skjer med avfallet?

Det meste av avfallet som leveres til Hallingdal Renovasjon blir en positiv ressurs. Gjenbruk, materialgjenvinning, energigjenvinning, deponering eller destruksjon er de ulike måtene å behandle avfallet på.

Gjenbruk: Det du ikke lenger har bruk for kan andre ha glede og nytte av. Gjenbruk reduserer avfallsmengdene og skaper nye verdier.
Foreløpig har vi etablert et samarbeid med Kyrkja på Geilo og på lokalt avfallsmottak på Geilo er det en egen container der man kan hensette ting man ønsker skal selges i Gjenbruksbutikken på Geilo. På avfallsmottakene i Gol og Nesbyen er det også gjennvinningscontainere, disse er i samarbeid med Fretex.

Materialgjenvinning: Papir, papp, glass og metallemballasje, metaller, gips, og plast fra husholdning, landbruk og øvrig næringsliv blir gjenvunnet til nye materialer.
Kvist og hageavfall kvernes og benyttes til kompostering av kloakkslam ved komposteringsanlegget på Torpo i Ål. Kompostert kloakkslam er et viktig råstoff i produksjonen av torv og ved Hallingtorv på Torpo blir dette til hyttetak og forblending.
Hvitevarer og andre elektriske artikler blir til nye materialer etter behandling ved egne anlegg.
Også en del typer farlig avfall blir omdannet til nye råstoffer.
Ved bilmottaket vårt i Flå saneres biler og leveres videre til eget gjenvinningsanlegg.

Energigjenvinning: Restavfall inkludert matavfall, bygg- og rivningsavfall samt trevirke blir energigjenvunnet gjennom en forbrenningsprosess ved anlegget i Kleivi.
Energien som produseres blir levert som fjernvarme til industribedrifter i Kleivi næringspark. Her benyttes fjernvarmen blant annet til produksjon av trepellets som Hallingdal Trepellets AS produserer av rundtømmer fra skogeiere i Hallingdal.

Deponering: Asbest, isolasjonsmaterialer av ulike slag og noen typer golvbelegg blir levert til deponi i Valdres. Mur, keramiske fliser, grusmasser og steinprodukter samt lett forurensede masser deponeres i eget deponi i Kleivi.

Destruksjon: Noen typer farlig avfall destrueres i kontrollerte former ved spesialanlegg.