engelsk.png polsk.png litauisk.png syria.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png ukrainsk.png fr.png drk.png ke.png sudan.png

Hallingdal Renovasjon IKS gjennomfører test med kameraovervåking av returpunkt.

Kameraovervåking har lenge vært vurdert som et mulig kontrolltiltak på returpunkt der forsøpling og hærverk etc. har forekommet hyppig og over lang tid og der andre tiltak ikke har hatt tilstrekkelig effekt.

Kameraovervåking er et tiltak som både er inngripende i forhold til personvernet og kostbart for abonnentene. Det er derfor viktig å skaffe erfaring med et slikt tiltak før dette eventuelt tas i bruk i større utstrekning.

11. mars 2022 ble det satt i drift et kamera på Votndalen returpunkt i Nordbygdvegen i Ål kommune!

Målsettingen for testperioden er:

- teknisk utprøving av kamera og webløsning.

- få erfaring med sanntidsinformasjon som hjelpemiddel i drift.

- få erfaring med ivaretakelse av ulike personverninteresser knyttet til kameraovervåking.

Kameraovervåkingen er skiltet og i testens første fase skjer all overvåking i sanntid, som betyr at det ikke lagres opptak fra kameraet.

Testperioden er i utgangspunktet 3 måneder og gjennomføres av Hallingdal Renovasjon IKS.

 

Redegjørelse for et driftsmessig behov for kameraovervåking av kommunale returpunkt:

Hallingdal Renovasjon IKS drifter ubetjente returpunkt for hytteavfall på vegne av eierkommunene.

Siden 2009 har det vært arbeidet kontinuerlig med tiltak for å heve standarden på returpunktene.               

Raskere opprydding av forsøpling, snørydding og hurtig utbedring av feil og mangler etter skader og hærverk er prioriterte innsatsområder.

I Hallingdal Renovasjon sitt langstrakte ansvarsområde med 180 returpunkt er det krevende å holde oversikt over behovet for slik innsats. Spesielt når det gjelder forsøpling opplever vi økte krav fra abonnenter, kommuner, reiselivsaktører, grunneiere og tilsynsmyndigheter. I et fjellområde som Hallingdal kreves det rask handling for å forebygge forsøpling og behovet for fersk informasjon er derfor stort. Flere store hytteområder ligger i sårbare omgivelser som nasjonalpark, landskapsvernområder eller villreinsoner.  Også vassdrag og beitearealer for husdyr er sårbare for forsøpling.

Skilting, tilsyn, informasjon og holdningskampanjer har hatt en viss effekt men det er fortsatt store utfordringer med forsøpling og hærverk. Hallingdal Renovasjon IKS har derfor vedtatt å ta i bruk kameraovervåking på returpunkt der behovet for sanntidsinformasjon er stort utfra hensyn som nevnt ovenfor.

 

Kleivi, 11.03.2022

Eirik Edvard Lystrup                                                                                                                                                              
Daglig leder