engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Svar på leserbrev i Hallingdølen

Fokus på konteinerrenovasjonsordninga er viktig og nødvendig. Hallingdal Renovasjon IKS er enig i at alle må ta i et tak for å endre og forbedre ordningen. HR har i sin vedtatte strategi for de neste fire årene lagt inn egne mål som vil kunne bidra til en bedring av situasjonen vi ser i dag. De viktigste her er at en skal få flere faste husholdninger som i dag har bringeordning (konteinerrenovasjon) over på henteordning, og at all hytterenovasjon skal være utbygde returpunkt med nedgravd oppsamlings-utstyr (molok), og med mulighet for kildesortering av glass- / metallemballasje og papir.

En av utfordringene er at det er mange (nær 1950 stk) faste husholdninger som bruker konteiner-renovasjon i dag, og det medfører at mange av konteinerpunktene ligg mer tilgjengelig enn nødvendig langs etter kommune- og fylkesveier.
For det er som leserbrevet fra Kåre Myro sier, ikke bare deltidshallingene (nesten 20000 abonnenter) med sine hytter som bidrar til overfylte konteinere og forsøpling på punktene! HR sin erfaring viser at det er mye næringsavfall, spesielt bygg og rivningsavfall og en del landbruksavfall, i konteinerne. I tillegg er det mye grovavfall fra både faste husholdninger og hytter i konteinerne. Mange husholdninger som er tilknyttet henteordning bruker også konteinerpunktene til grovavfall eller når de har mye annet avfall; noe de ikke skal.
Og først når dette avfallet fra næring og grovavfall fra hus og hytter er borte, kan vi få vurdert om konteinerpunktene faktisk er for små. For hadde det blitt kastet kun helt vanlig restavfall (lik det som vanligvis kastes i svart søppelsekk) i konteineren, og kun fra de som skal bruke konteinerne, er det kanskje nok kapasitet på de fleste punktene.

Men noen punkter må bygges ut med større kapasitet fordi det er kommet mange nye hytter i området, og det arbeidet må HR og kommunene samarbeide om å få gjort.

Klarer vi sammen å få gjort noe med misbruket og feilbruken av konteinerpunktene, vil en redusere kostnader, både ved mindre behov for kjøring og tømming, mindre behov for å rydde på punktene og ikke minst mindre stopp og tekniske problem på avfallsforbrenningsanlegget.

HR og kommunene må over tid redusere antall faste husholdninger som bruker konteinerrenovasjon, og få flyttet og bygd ut eksisterende eller bygd nye returpunkter for hytterenovasjonen. Og vi bør bruke mest mulig nedgravde løsninger, som har mindre åpning, fordi erfaringen så langt viser at når punktene blir estetisk finere blir det mindre forsøpling og mindre misbruk og feilbruk.

Men og de abonnentene og næringslivet som misbruker eller feil-bruker de kommunale konteiner-punktene må gjøre noe, de må søke informasjon, endre holdningene sine og avslutte sin ulovlige bruk av en renovasjonsordning de ikke tilhører. All næring (herunder landbruket) skal betale for å levere eget avfall. Og alle andre må si ifra dersom man ser misbruk eller feil-bruk, for det er vi som må betale for det!

 

Leif Ove Sataslåtten

Daglig leder HR IKS