engelsk.png polsk.png litauisk.png arabisk.png persisk_afghansk.png persisk_iransk.png somalisk.png (1) tigrinja_etiopisk.png tigrinja_eritreisk.png

Regjeringen utsetter å endre på IKS-loven

KS Bedrift har ført denne saken i forbindelse med forslag til endringer i IKS-loven, for 200 IKS medlemsbedrifter fra hele landet. Hallingdal Renovasjon IKS er medlem av KS Bedrift.

Statsråd Jan Tore Sanner sier i mai til KS Bedrift at han ønsker å bruke mer tid på å foreslå endringer i IKS-loven. Han vil ha mer dialog med de som blir berørt – blant annet KS Bedrifts medlemmer. Endringene i IKS-loven må ses i sammenheng med de andre prosessene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med for tiden: kommunelovutvalgets arbeid, endringer i annet EØS-regelverk – og kommunereformen.
Saken har vært på høring, og det har kommet mange innspill som departementet nå vil ta seg god tid til å gå gjennom for å finne den beste løsningen. Det blir derfor ingen endringer i år. Endringene kommer muligens i løpet av 2016.

KS Bedrift mente blant annet i sin høringsuttalelse at det er unødvendig med så omfattende endringer i lovverket som foreslås. Særlig fordi svært mange av de berørte selskapene ikke driver økonomisk aktivitet (eks krisesentre, arkiv og brannvesen), eller driver selvkostvirksomhet.
Innenfor flere av de berørte bransjene, og særlig for avfall og vann og avløp, driver de aller fleste selskapene sin virksomhet innenfor selvkostområdet. Det er i et IKS, som for Hallingdal Renovasjon IKS, med politisk valgt styring viktig og selvsagt at den økonomiske forvaltningen av selvkostmidler er transparent og at kryssubsidiering ikke finner sted. Hallingdal Renovasjon IKS har som de aller fleste selskaper som driver innenfor selvkost innrettet seg etter gjeldende regelverk og retningslinjer bl.a fordi avfallsbransjen fikk et nytt selvkostregelverk, som trådte i kraft ved årsskiftet. Og HR har som svært mange andre selskaper innenfor avfallsbransjen allerede skilt ut den konkurranseutsatte næringsvirksomheten i eget aksjeselskap; Retura Val-Hall AS.
Behovet for endringer i IKS-loven som foreslås, synes derfor ikke reelt. For konsekvensene av endringene kan for Hallingdal Renovasjon IKS, som leverer tjenester til selvkost bety økte kostnader til lån og dermed økte gebyr/ priser for innbyggere og næringsliv.